Kastalia2019-09-17 19:35:57

    晨雨遠望(七律)

粉白花潮湧樹籬,紛紛春雨鷓鴣啼。
夜來思緒隨星轉,晨起風塵逐日移。
獨斗蚌珠消息漸,相爭龍虎勢形奇。
高天雲陣崩南北,變幻可能成戰旗。
                                     2019、9、17
更多我的博客文章>>>